::งาน ::

รายละเอียด 10 เมษายน 2557 ประกาศ สกอ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ สกอ.
รายละเอียด 9 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตราตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 21 เมษายน 2557
รายละเอียด 1 เมษายน 2557 ประกาศ สกอ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของ สกอ.
รายละเอียด 28 มีนาคม 2557 มหาวทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช) วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองต้่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 20 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครสอบแข่งขัน และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงาน หรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ตำแหน่งต่างๆ ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ (งดรับสมัครวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 เนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด 13 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์รวมจำนวน 29 อัตรา สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มสธ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 25557 ในวันและเวเลาราชการ ( วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2557 มสธ.ปิดทำการ)
รายละเอียด 13 มีนาคม 2557 สกอ.ประกาศขยายเวลาการสมัครงานตำแหน่ง "ผู้สอบบัญชี" ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 11 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ(สำนักพิมพ์) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557
รายละเอียด 11 มีนาคม 2557 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 6 มีนาคม 2557 ประกาศ สกอ. เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านค้า ประเภทให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก รับและส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคาร สกอ. ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 26 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 20 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 6 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. รับสมัครงานตำแหน่ง “ผู้สอบบัญชี (A Project Financial Statement Audit)” จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงิน และติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนของโครงการ “Strengthening Quality Assurance and Performance Excellence in Thai Higher Education Project” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 6105453
รายละเอียด 27 มกราคม 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 6 มกราคม 2557 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 26 ธันวาคม 2556 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 13 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ (สำนักพิมพ์) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 3 ธันวาคม 2556 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 22 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด 14 พฤศจิกายน 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 สามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ที่ http://www.rbru.ac.th
รายละเอียด 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2556 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-610-5415
รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา และ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษระพิเศษ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 31 ตุลาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด 25 ตุลาคม 2556 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 4 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์แผนไทย(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 1-30 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 3 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 3 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
รายละเอียด 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 29 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 13 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 19 กรกฏาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 5 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 23 พฤษภาคม 2556 คณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
รายละเอียด 21 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศูนย์วิยพัฒนา นครสววรค์ นครนายก อุดรธานี และเพชรบุรี
รายละเอียด 1 พฤษภาคม 2556 ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 5 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้จัดการ ๑ อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน ๑ อัตรา (ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
รายละเอียด 21 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
รายละเอียด 20 มีนาคม 2556 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด 19 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
รายละเอียด 14 มีนาคม 2556 เนื่องจากเอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีความคลาดเคลื่อนของเอกสารดังนี้ หน้าที่ 43 ไม่ได้ระบุวันที่ และ เลขที่หน้า 46 ถึงหน้า 51 ลำดับเลขที่หน้าคลาดเคลื่อน จึงให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน
รายละเอียด 6 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ราชการในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กำหนดการยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด 6 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด 6 มีนาคม 2556 แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รายละเอียด 6 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเ ลือกเป็นลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้จัดการ ๑ อัตรา และตำแหน่งแม่บ้าน ๑ อัตรา (ประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม) ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด 6 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้จัดการ ๑ อัตรา / ตำแหน่งแม่บ้าน ๑ อัตรา (ประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด 5 มีนาคม 2556 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ระหว่างวันที่ 7 - 21 มีนาคม 2556 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2280 0091 - 6
รายละเอียด 1 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสทรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า และช่างโยธา
รายละเอียด 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายชื่ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านระบบสารสนเทศ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียด 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายละเอียดการกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
รายละเอียด 22 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 13 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และรับโอนข้าราชการสายวิชาการ (อาจารย์) เพื่อบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา และขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด 4 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด 4 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
รายละเอียด 29 มกราคม 2556 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 28 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 28 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด 22 มกราคม 2556 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant Project Coordinator) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02 6105453
รายละเอียด 17 มกราคม 2556 ประกาศแก้ไข เพิ่มเติม การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ
รายละเอียด 16 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 10 มกราคม 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 1 มกราคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด 19 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย 6 อัตรา
รายละเอียด 18 ธันวาคม 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 4 ธันวาคม 2555 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เพิ่มวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็น ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2555 นี้
23 พฤศจิกายน 2555 สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา สนใจสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โทร. 02 – 2800091 – 6 ต่อ 4035 - 40 หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcca.go.th
รายละเอียด 15 พฤศจิกายน 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 1 อัตรา ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด 1 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
17 ตุลาคม 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th
17 ตุลาคม 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agri.kmitl.ac.th
รายละเอียด 16 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://litu.tu.ac.th
รายละเอียด 3 กรกฏาคม 2555 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 20 มิถุนายน 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 5 มิถุนายน 2555 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 18 พฤษภาคม 2555 ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด 16 พฤษภาคม 2555 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2555 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รายละเอียด 27 เมษายน 2555 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียด 24 เมษายน 2555 การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียด 22 มีนาคม 2555 สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (Assistant Project Coordinator) จำนวน 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 02 6105453
รายละเอียด 8 มีนาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
รายละเอียด 8 มีนาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ครั้งที่ 2/2555 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2555
รายละเอียด 8 มีนาคม 2555 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 8 มีนาคม 2555 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 28 กุมภาพันธ์ 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รายละเอียด 28 กุมภาพันธ์ 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รายละเอียด 22 กุมภาพันธ์ 2555 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 14 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ_ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด 9 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 7 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
รายละเอียด 2 กุมภาพันธ์ 2555 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 25 มกราคม 2555 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ กำหนดวันประกาศผลการสอบข้อเขียน กำหนดวันสัมภาษณ์และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 23 มกราคม 2555 ประกาศ_ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6 มกราคม 2555 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555
28 ธันวาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555
รายละเอียด 27 ธันวาคม 2554 ประกาศ_รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 27 ธันวาคม 2554 ประกาศ_รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
รายละเอียด 6 ธันวาคม 2554 สำนักงานเลขานุการ ASEAN University Network เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการจำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ธ.ค. 54
27 พฤศจิกายน 2554 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 54
รายละเอียด 23 พฤศจิกายน 2554 ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 21 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียด 3 พฤศจิกายน 2554 ประกาศ_ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 14 ตุลาคม 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 19 กันยายน 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียด 15 กันยายน 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 15 กันยายน 2554 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด 15 กันยายน 2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงาน
รายละเอียด 15 กันยายน 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียด 2 กันยายน 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียด 19 สิงหาคม 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิปริญญาโท)
รายละเอียด 11 สิงหาคม 2554 ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
รายละเอียด 3 สิงหาคม 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาโท)
รายละเอียด 7 กรกฏาคม 2554 ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาโท)
รายละเอียด 20 มิถุนายน 2554 ประกาศ_การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด 10 มิถุนายน 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียด 19 พฤษภาคม 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 18 พฤษภาคม 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด 18 พฤษภาคม 2554 ประกาศ_กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด 18 พฤษภาคม 2554 แผนที่เส้นทางไปสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ของ สกอ. ในวัน 26 พ.ค.54 (สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
รายละเอียด 27 เมษายน 2554 ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ASEA-UNINET
รายละเอียด 27 เมษายน 2554 ปรกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิ ป.โท)
รายละเอียด 27 เมษายน 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิ ป.ตรี)
รายละเอียด 26 เมษายน 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า)
รายละเอียด 22 เมษายน 2554 ประกาศ_รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2554
20 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน หลายอัตรา
รายละเอียด 12 เมษายน 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(วุฒิ ป.ตรี)
รายละเอียด 12 เมษายน 2554 รับสมัครลูกจ้างโครงการ ASEA-UNINET (วุฒิปริญญาตรี)
รายละเอียด 8 เมษายน 2554 ประกาศ_รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2554
รายละเอียด 8 เมษายน 2554 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2554
รายละเอียด 31 มีนาคม 2554 ประกาศ_ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า)
รายละเอียด 29 มีนาคม 2554 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 29 มีนาคม 2554 ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 25 มีนาคม 2554 ประกาศ_การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 25 มีนาคม 2554 ประกาศ_ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
16 มีนาคม 2554 มสธ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 เม.ย. 54 : สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stou.ac.th
16 มีนาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.soc.ku.ac.th
รายละเอียด 16 มีนาคม 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 16 มีนาคม 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี
รายละเอียด 16 มีนาคม 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
14 มีนาคม 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เม.ย.54 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.mju.ac.th
14 มีนาคม 2554 วิทยาลัยราชสุด มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rs.mahidol.ac.th
รายละเอียด 9 มีนาคม 2554 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายละเอียด 4 มีนาคม 2554 ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 25 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 22 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด 9 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศ_รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
รายละเอียด 2 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศ_รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 2 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศ_รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
31 มกราคม 2554 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก รัฐศาสตร์หรือ รปศ. จำนวน 1 อัตรา หมดเขตวันที่ 18 มี.ค. 54 ตามรายละเอียดในเวปไซด์นี้ (http://www.social.nu.ac.th/2010/news/2554/a20-01-54.pdf)
รายละเอียด 21 มกราคม 2554 ประกาศ_บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 17 มกราคม 2554 ปรกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ระดับปริญญาตรี (นักวิชาการคอมพิวเตร์)
รายละเอียด 11 มกราคม 2554 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 11 มกราคม 2554 ปรกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา
รายละเอียด 22 ธันวาคม 2553 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด 20 ธันวาคม 2553 ประกาศ_ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 7 ธันวาคม 2553 ประกาศ_รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
รายละเอียด 30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 29 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ_รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี
รายละเอียด 23 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 10 พฤศจิกายน 2553 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 21 ตุลาคม 2553 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี
รายละเอียด 31 สิงหาคม 2553 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ระดับปริญญาตรี
รายละเอียด 30 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครสอบแข่งขัน และรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา
รายละเอียด 11 สิงหาคม 2553 ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 20 กรกฏาคม 2553 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 14 กรกฏาคม 2553 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 14 กรกฏาคม 2553 ประกาศ_ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท
รายละเอียด 28 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 8 มิถุนายน 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ครั้งที่ 1/2553
รายละเอียด 7 มิถุนายน 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 31 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 27 พฤษภาคม 2553 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รับสมัครบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
รายละเอียด 25 พฤษภาคม 2553 ประกาศ สกอ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
รายละเอียด 4 พฤษภาคม 2553 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียด 27 เมษายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2553
รายละเอียด 21 เมษายน 2553 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด 17 มีนาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 23 เมษายน 53
รายละเอียด 17 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย