::ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ ::

รายละเอียด 22 กรกฏาคม 2557 ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปี 2557   
รายละเอียด 20 มิถุนายน 2557 ขอข้อมูลอัตรากำลังอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (สายผู้สอน)
รายละเอียด 19 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 18 มิถุนายน 2557 ใบสมัครรับทุนฯ และปฏิทินกำหนดการดำเนินการโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าในสถาบันอุดมศึกษาได้
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2557 การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2557 ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ (PART 1 มหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ)
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2557 ประกาศรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ (PART 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน)
รายละเอียด 11 มิถุนายน 2557 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
รายละเอียด 6 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
รายละเอียด 27 พฤษภาคม 2557 การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
รายละเอียด 27 พฤษภาคม 2557 การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
รายละเอียด 7 พฤษภาคม 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2557 เป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญาตรี และบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก) โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมก็ได้ เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2557
รายละเอียด 6 พฤษภาคม 2557 การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี (รูปแบบการประกันการมีงานทำ)
รายละเอียด 10 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมชี้แจงสถาบันฝ่ายผลิต เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
รายละเอียด 10 เมษายน 2557 ขอเชิญประชุมชี้แจงสถาบันฝ่ายผลิต เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
รายละเอียด 2 เมษายน 2557 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษฯ ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 1)
รายละเอียด 1 เมษายน 2557 ประกาศเรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557
รายละเอียด 21 มีนาคม 2557 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสิงคโปร์
รายละเอียด 17 มีนาคม 2557 ด่วน! ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2015-2016 หมดเขตส่งใบสมัครในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (ศธ 0507(4)/ว268 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557)
รายละเอียด 7 มีนาคม 2557 ประกาศทุนรัฐบาลจีนของมหาวิทยาลัยยูนนาน ปีการศึกษา 2557 (หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2557)
รายละเอียด 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด 26 กุมภาพันธ์ 2557 ด่วนที่สุด... ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2557
รายละเอียด 6 กุมภาพันธ์ 2557 สัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 28 มกราคม 2557 รายชื่อและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษา โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายละเอียด 25 มกราคม 2557 แจ้งกำหนดการ เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2) เพิ่มเติม
รายละเอียด 21 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด 21 มกราคม 2557 แจ้งกำหนดการ และสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2 )
รายละเอียด 16 มกราคม 2557 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557
รายละเอียด 15 มกราคม 2557 สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)
รายละเอียด 25 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 12 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) ตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6 ธันวาคม 2556 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ National University of Singapore (หลักสูตร MPP, MPA, และ MPM) จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถาบันโดยตรง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557
รายละเอียด 27 พฤศจิกายน 2556 การเลื่อนการประชุมสัมมนาโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด 25 พฤศจิกายน 2556 โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 6 มกราคม 2557
รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2556 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 กลุ่มที่ 2 ปี 2556 แก้ไขคุณสมบัติข้อที่ 4 และหลักฐานประกอบการรับสมัครข้อที่ 5 จากปีการศึกษา 2555 เป็นปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2556 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทุนพัฒนาข้าราชการตามความต้องการของส่วนราชการ ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2556 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 18 พฤศจิกายน 2556 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2014 - 2015
รายละเอียด 14 พฤศจิกายน 2556 แบบรายงานตัวนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 6 พฤศจิกายน 2556 การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา "มูลนิธิการศึกษาชล 100 ปี ประจำปีการศึกษา 2556"
รายละเอียด 4 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติม
1 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์ภาษาซีมีโอ (SEAMEO RELC) เสนอทุนการศึกษา/ ฝึกอบรม รวม 5 หลักสูตร ให้กับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
รายละเอียด 30 ตุลาคม 2556 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
รายละเอียด 21 ตุลาคม 2556 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
รายละเอียด 21 ตุลาคม 2556 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
10 ตุลาคม 2556 ด่วนที่สุด! ทุนรัฐบาลศรีลังกา ประจำปีการศึกษา 2556-2557 สมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556
รายละเอียด 9 ตุลาคม 2556 ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 2) สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้
รายละเอียด 6 กันยายน 2556 ด่วน! ทุนรัฐบาลปากีสถาน หลักสูตร Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 2556
รายละเอียด 6 กันยายน 2556 ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูมืออาชีพ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล (สังกัด สพฐ.)
รายละเอียด 4 กันยายน 2556 ไฟล์เอกสาร ใบสมัครโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน ประจำปี 2556 ณ Capital Normal University สมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2556
รายละเอียด 30 สิงหาคม 2556 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
รายละเอียด 23 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดทศึกษา
รายละเอียด 16 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 30 กรกฏาคม 2556 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
15 กรกฏาคม 2556 แบบสอบถามสำหรับผู้ได้รับทุน โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (พ.ศ.2545 - 2556)
รายละเอียด 12 กรกฏาคม 2556 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม
รายละเอียด 10 กรกฏาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยได้รับทุนค่าเล่าเรียนและทุนค่าครองชีพโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1) และแบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษาของมีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการฯ
รายละเอียด 5 กรกฏาคม 2556 ขอเชิญร่วมประกวด "โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (CSR Ideas & Talents Contest) เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด 5 กรกฏาคม 2556 ด่วนที่สุด! รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกแจกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก จำนวน 15 ทุน ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด 5 กรกฏาคม 2556 รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 18 มิถุนายน 2556 ประกาศแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาคภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) การสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
รายละเอียด 18 มิถุนายน 2556 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
รายละเอียด 18 มิถุนายน 2556 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2556
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2556 ทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2013/2014
รายละเอียด 17 มิถุนายน 2556 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 1 ชั้นปี 2 และ รุ่นที่ 2 ชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2556 (ตามหนังสือด่วนที่สุด สกอ. ที่ ศธ 0508/ ว 680 ลงวันที่ 12 มิ.ย.56)
รายละเอียด 14 มิถุนายน 2556 ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 2555 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 14 มิถุนายน 2556 ประกาศ สำนัก ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
รายละเอียด 14 มิถุนายน 2556 ประกาศ สำนัก ก.พ. เรื่อง รับมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำ 2555 (เพิ่มเติม) (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)
รายละเอียด 12 มิถุนายน 2556 คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด 6 มิถุนายน 2556 ด่วนที่สุด! รัฐบาลอินเดียจัดสรรทุนการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างประเทศรวม 27 ทุน ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2556
รายละเอียด 5 มิถุนายน 2556 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556
รายละเอียด 4 มิถุนายน 2556 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 27 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด 23 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1)
รายละเอียด 21 พฤษภาคม 2556 ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme ประจำปี 2557
รายละเอียด 20 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติมสถาบันต้นสังกัด)
รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2556 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือ ปีการศึกษา 2555 (ตามหนังสือด่วน สกอ. ที่ ศธ 0508/ ว 78 ลงวันที่ 10 พ.ค. 56)
รายละเอียด 1 พฤษภาคม 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มที่ 1)
รายละเอียด 19 เมษายน 2556 ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันภาครัฐและเอกชนฯ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด 10 เมษายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 10 เมษายน 2556 ทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556
รายละเอียด 28 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อมูลของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 27 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความเหมาะสมในการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 19 มีนาคม 2556 ทุนอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน (หมดเขต 19 เมษายน 2556)
รายละเอียด 22 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 20 กุมภาพันธ์ 2556 ขอเชิญเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 20 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
รายละเอียด 14 กุมภาพันธ์ 2556 ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันทุนโครงการพัฒนากำลังด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
14 กุมภาพันธ์ 2556 กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร.0-2628-5646 ต่อ 106,107 หรือเว็บไชต์กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด 12 กุมภาพันธ์ 2556 ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557
รายละเอียด 23 มกราคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด 21 มกราคม 2556 ทุนการศึกษารัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556/2557
รายละเอียด 17 มกราคม 2556 การเตรียมการบรรจุนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 17 มกราคม 2556 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 11 มกราคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
9 มกราคม 2556 สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 8 มกราคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก (ต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 8 มกราคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับ ป.โท-เอก (ในประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 4 มกราคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ในประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 4 มกราคม 2556 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2556
4 มกราคม 2556 การสมัครรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2556 ดูรายละเอียดที่ www.research.mua.go.th/ssr
รายละเอียด 2 มกราคม 2556 การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 5 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด 27 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก กรณีรับนิสิต/นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันการมีงานทำ(เพิ่มเติม)
รายละเอียด 26 พฤศจิกายน 2555 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
รายละเอียด 20 พฤศจิกายน 2555 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก กรณีรับนิสิต/นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันการมีงานทำ (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 13 พฤศจิกายน 2555 การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 13 พฤศจิกายน 2555 การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 5 พฤศจิกายน 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) พร้อมใบสมัคร
รายละเอียด 2 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด 31 ตุลาคม 2555 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 30 ตุลาคม 2555 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพรุ่นปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการจับฉลาก
รายละเอียด 18 ตุลาคม 2555 คู่มือการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 18 ตุลาคม 2555 กำหนดวันคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก
รายละเอียด 8 ตุลาคม 2555 แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ทุน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รายละเอียด 8 ตุลาคม 2555 ทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน
รายละเอียด 5 ตุลาคม 2555 การเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการจับฉลาก
รายละเอียด 27 กันยายน 2555 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก
รายละเอียด 24 กันยายน 2555 ขอเชิญประชุมชี้แจงสถาบันฝ่ายผลิต เรื่องการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการจับฉลาก
รายละเอียด 21 กันยายน 2555 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นศ.ทุนรุ่นปีการศึกษา 2553)
รายละเอียด 20 กันยายน 2555 การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่เป็นข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(นศ.ทุนรุ่นปีการศึกษา 2553)
รายละเอียด 23 สิงหาคม 2555 การสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง รุ่นปีการศึกษา 2553 (สังกัด สอศ.)
รายละเอียด 17 สิงหาคม 2555 แบบสำรวจทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจะให้แ่ก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด 7 สิงหาคม 2555 การคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.(สำหรับ นศ.ทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553)
รายละเอียด 31 กรกฏาคม 2555 เลื่อนประกาศคัดครูมืออาชีพ เหตุผู้สมัครไม่ระบุพื้นที่บรรจุ
รายละเอียด 18 กรกฏาคม 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 18 กรกฏาคม 2555 ทุนการศึกษา มูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 10 กรกฏาคม 2555 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีรับนิสิต/นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2554 รูปแบบการประกันการมีงานทำ (สำหรับนิสิต/นักศึกษาที่สมัครคัดเลือกเพื่อเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554)
รายละเอียด 29 มิถุนายน 2555 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ กรณีรับนิสิต/นักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 รูปแบบการประกันการมีงานทำ เพิ่มเติม (ขณะนี้กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555)
รายละเอียด 25 มิถุนายน 2555 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูมืออาชีพ
รายละเอียด 15 มิถุนายน 2555 การเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
รายละเอียด 15 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 15 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555
รายละเอียด 14 มิถุนายน 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2555 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
รายละเอียด 1 มิถุนายน 2555 ขยายเวลาการรับสมุัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนพัฒนาข้าราชการ) ในส่วนทุนของ สกอ.
25 พฤษภาคม 2555 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 16 พฤษภาคม 2555 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2555
4 พฤษภาคม 2555 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555
13 กุมภาพันธ์ 2555 สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.otep.go.th
28 ธันวาคม 2554 สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการสึกษาในประเทศ จำนวน 80 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2555
28 ธันวาคม 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศขอรับทุนโครงการวิจัยเรื่องยางพารา ปี 2555 รายละเอียด http://ww.trf.or.th
รายละเอียด 22 พฤศจิกายน 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด
รายละเอียด 12 ตุลาคม 2554 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดัอุดมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
รายละเอียด 12 ตุลาคม 2554 ประกาศ เรื่อง การเตรียมการบรรจุนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อสำเร็จการศึกษา
รายละเอียด 12 ตุลาคม 2554 ประกาศ เรื่อง การเตรียมการบรรจุนิสิต/นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู เมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมแบบฟอร์ม
รายละเอียด 13 กันยายน 2554 ประกาศ เรื่อง การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัด สอศ.
รายละเอียด 4 สิงหาคม 2554 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาเอกสาขาวิชา Public Policy หรือ Management หรือ Public Policy & Management (หน่วยที่ 42107) ภายใต้ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-การศึกษา) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รอบตัดสิน)
รายละเอียด 1 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี เลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด 1 สิงหาคม 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี เลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียด 1 สิงหาคม 2554 แบบฟอร์มที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 กรณีรับนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปี 4
รายละเอียด 28 กรกฏาคม 2554 ประกาศ เรื่อง การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ.
รายละเอียด 8 กรกฏาคม 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ กรณีรับนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 8 กรกฏาคม 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนปริญญาเอก ภายใต้ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ -ศึกษา) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 22 มิถุนายน 2554 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2554 (ทุนพัฒนาข้าราชการ -ศึกษา) ในส่วนทุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 20 มิถุนายน 2554 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 2 มิถุนายน 2554 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2554 ในส่วนของทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รายละเอียด 20 พฤษภาคม 2554 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอประกาศโครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professors) ประจำปี 2554- 2555 เพื่อขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINETสนับสนุนโครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย (Guest Professors) พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอเวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Scientist Exchange,One Month Scholarship ) ประจำปี 2554-2555 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 กรกฏาคม 2554 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายละเอียด 10 พฤษภาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประกาศทุน Technology Grants เพิ่มเติม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D.Scholarship) สำหรับอาจารย์/นักศึกษาและบุคคลทั่วไป และทุนวิจัย (Sandwich Programme) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
2 พฤษภาคม 2554 ประกาศรับสมัคร "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2554"
รายละเอียด 27 เมษายน 2554 ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด 13 มกราคม 2554 ประกาศการสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 กรณีบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด 13 มกราคม 2554 ประกาศการสมัครเป็นนักศึกษาทุนในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553 กรณีบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียด 17 พฤศจิกายน 2553 คู่มือ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด 17 พฤศจิกายน 2553 สัญญาผูกพันและสัญญาค้ำประกันโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2552
รายละเอียด 2 พฤศจิกายน 2553 ผลการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด 28 ตุลาคม 2553 ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 28 ตุลาคม 2553 ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 19 ตุลาคม 2553 การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 โทร 02-6105416-8
รายละเอียด 16 กันยายน 2553 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2610 5369, 0 2610 5348, 0 2610 5370
รายละเอียด 15 กันยายน 2553 แบบสอบถามในการติดตามและประเมินผลโครงการครูสหกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 (จำนวน 5 ชุด)
รายละเอียด 1 กันยายน 2553 ประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด 9 สิงหาคม 2553 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมสมัครและรับการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 11 ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2553 (เพิ่มเติมใบสมัคร)
รายละเอียด 7 สิงหาคม 2553 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมสมัครและรับการคัดเลือกนักกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 11 ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ในระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน 2553
รายละเอียด 3 สิงหาคม 2553 สกอ. รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2553 นี้
รายละเอียด 3 สิงหาคม 2553 สกอ.รับสมัครรับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2553
21 กรกฏาคม 2553 สกอ.จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 ภายในเดือนสิงหาคม 2553 นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ีที่ โทร. 0 2610 5369, 0 2610 5348, 0 2610 5370
รายละเอียด 6 กรกฏาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
รายละเอียด 6 กรกฏาคม 2553 ประกาศ_เรื่องการจัดสรรทุนศึกษาต่อ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สกอ. (2553)
30 มิถุนายน 2553 สกอ.ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้สมัครเป็นนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 ออกไปก่อน และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งประมาณสัปดาห์แรกของเดือนกรกฏาคม 2553 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ีที่ โทร. 0 2610 5369, 0 2610 5348, 0 2610 5370
25 มิถุนายน 2553 ประกาศเลื่อน ประกาศผลการมัครเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 ไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2553
รายละเอียด 21 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
รายละเอียด 21 มิถุนายน 2553 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Economics and Education ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
รายละเอียด 4 มิถุนายน 2553 ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 (กรณีการบรรจุเข้าราชการเป็นครูในสังกัด สพฐ.
รายละเอียด 4 มิถุนายน 2553 แบบฟอร์มใบสมัครเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 (กรณีบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด สพฐ.)
รายละเอียด 4 มิถุนายน 2553 ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 (กรณีการบรรจุเข้าราชการเป็นครูในสังกัด สอศ.
รายละเอียด 4 มิถุนายน 2553 แบบฟอร์มใบสมัครเป็นนักศึกษาในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นำร่อง ปีการศึกษา 2552 (กรณีบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด สอศ.)
รายละเอียด 3 มิถุนายน 2553 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 100 ทุน ๆ ละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 50 ทุน
รายละเอียด 2 มิถุนายน 2553 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาเอก (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
14 พฤษภาคม 2553 เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 ดังนี้ 1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ (รอบ2) ตั้งแต่ 12 - 20 พฤษภาคม 2553 2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2553 3) ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2553
14 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Educational Leadership and Policy Studies (หน่วยที่ 0142475)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท สาขาวิชา Economics and Education (หน่วยที่ 0142474)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Educational Leadership and Policy Studies (หน่วยที่ 0142475)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
รายละเอียด 14 พฤษภาคม 2553 รายละเอียดทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา)
รายละเอียด 7 พฤษภาคม 2553 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 (ทุนพัฒนาข้าราชการ - ศึกษา) (เพิ่มเติม)
รายละเอียด 4 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในส่วนทุนของ สกอ.
รายละเอียด 30 เมษายน 2553 สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) เชิญชวนนิสิตนักศึกษาชิงทุนบินลัดฟ้าสัมมนาที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการส่งเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 37 ประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ “Tourism and Cross-cultural Understanding” หมดเขตรับเรียงความ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553
19 เมษายน 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการ "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รายละเอียด 5 เมษายน 2553 สกอ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2553
25 มีนาคม 2553 สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปี 2553 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 20 เมษายน 2553
รายละเอียด 25 มีนาคม 2553 รายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปี 2553 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 20 เมษายน 2553
รายละเอียด 17 มีนาคม 2553 สกอ.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
17 มีนาคม 2553 กำหนดการการโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2553