จัดอันดับตามความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูล

ประเภทข้อมูล   ปีการศึกษา   ภาคการศึกษาˆ  

ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล บุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ชื่อสถานศึกษา วันที่ส่งข้อมูล ผลการดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล    
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    
ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   2021-06-16 15:30:47   100%
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   2021-06-18 09:26:45   100%
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา     
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)     
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)    
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม    
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   2021-06-17 15:04:44   100%
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)    2021-06-14 13:20:44   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล    2021-06-16 12:28:20  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายมัธยม    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   2021-06-14 10:52:21   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   2021-06-15 15:19:04   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   2021-06-11 15:17:04   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    2021-06-17 14:42:31   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย)   2021-06-14 16:01:00   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม)   2021-06-20 13:02:26  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายมัธยม)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    2021-06-15 08:12:37   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายปฐมวัย    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายประถมศึกษา    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฝ่ายมัธยมศึกษา    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    2021-06-14 14:03:26   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี    2021-06-18 15:12:19  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   2021-06-16 14:12:21   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายประถม    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์) ฝ่ายมัธยม    2021-06-15 14:37:13   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    2021-06-18 14:55:10   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล)   2021-06-15 16:17:47  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายมัธยม)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท    2021-06-14 12:43:10   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    2021-06-19 12:35:52   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)   2021-06-19 10:06:27   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)     
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)   2021-06-18 09:28:01   100%
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)    
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2021-06-17 14:30:12   100%
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก   2021-06-15 10:37:05  
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง    
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี    
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2021-06-17 09:33:45   100%
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2021-06-18 14:54:40   100%
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์    
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   2021-06-18 15:28:14   100%
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    2021-06-20 15:02:32  
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์    
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร    
โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี