ประกาศทั้งหมด
แบบสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
คลิกเพื่อดาว์โหลดเอกสาร
แสดงไฟล์
การ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์เป็น UTF-8 ก่อนนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ
ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 ก่อน แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ หรือในกรณีที่นำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ถึงขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแต่ไม่ปรากฏ Field ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขโดยก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลในระบบนั้นให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอีกครั้ง โดยสามารถดูขั้นตอนการ EnCoding UTF-8 ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร ==> คู่มือการใช้ MS Excel หรือ คู่มือการใช้ MS Access