?>
Donwload เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูล
 
ระเบียบ
แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และ การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พศ 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
 
แบบฟอร์มส่งข้อมูลและตารางอ้างอิง
รายการข้อมูล คำนิยาม ตารางอ้างอิง และแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มการส่งข้อมูลปี 2562 ในรูปแบบ MS Access และตารางอ้างอิงต่างๆ
แบบฟอร์มการส่งข้อมูลปี 2562 ในรูปแบบ MS Excel
รายการข้อมูล คำนิยาม และแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
รายการข้อมูล คำนิยาม และแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ปีการศึกษา 2562
 
คู่มือการส่งข้อมูล
ขั้นตอนการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต
ขั้นตอนการทำงานของระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต
คู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
การเตรียมข้อมูล โดยใช้ MS Access
การเตรียมข้อมูล โดยใช้ MS Excel
คู่มือการบันทึกการส่งข้อมูลใบ ปพ.3
 
รายการข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล GPA ปีการศึกษา 2557
 
เอกสารประกอบการประชุม
งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน