เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ satit@mua.go.th
 Untitled Document
รายการ
ลงทะเบียนการขอรหัส License The 1 Book E-Library
ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล
ตารางอ้างอิง
ดาวน์โหลดเอกสาร
บันทึกข้อมูลอุปกรณ์แท็บเล็ต
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ประกาศ
ลงทะเบียนประชุม การจัดทำข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรฐานข้อมูลกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
คู่มือการติดตั้งและวิธีการใช้งาน Application The 1 Book E-Library
คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนการขอรหัส License The 1 Book
ราคากลางเครื่องอ่านบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ( Smart Card ) ของกระทรวง ICT หน้า 22
การยืนยันการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
รายงานจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (update 29/08/2562 เวลา 10.00)
ข้อมูลที่ส่งมาวันนี้หลังเวลา 15.00 น. จะถูกupdateในรายงาน ในวันถัดไป
แสดงไฟล์
แบบสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม
แบบสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
คลิกเพื่อดาว์โหลดเอกสาร
แสดงไฟล์
การ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์เป็น UTF-8 ก่อนนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ
ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 ก่อน แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ หรือในกรณีที่นำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ถึงขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแต่ไม่ปรากฏ Field ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขโดยก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลในระบบนั้นให้ทำการ EnCoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอีกครั้ง โดยสามารถดูขั้นตอนการ EnCoding UTF-8 ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร ==> คู่มือการใช้ MS Excel หรือ คู่มือการใช้ MS Access
ดูทั้งหมด